Croeso i Feddygfa Rhoslan. Dyma'r fersiwn Gymraeg. View The English Version

Coronafeirws Cliciwch yma am y wybodaeth ddiweddaraf

Adborth

Sylwadau, Cwynion neu Ganmoliaeth

Mae'r Practis yn cadw at y weithdrefn gwyno a nodir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Mae'r weithdrefn gwyno hon hefyd yn berthnasol i blant a allai fod yn dymuno rhoi sylwadau ar y gwasanaeth.

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu gwynion am y practis, cysylltwch â'r Rheolwr Practis neu, yn ei habsenoldeb hi, Huw Rees, ei chynorthwy-ydd.

Yn aml, mae cwynion yn datblygu oherwydd camddealltwriaeth a dim cyfathrebu, a'r llwybr mwyaf effeithiol i'w gymryd yw siarad yn uniongyrchol â'r aelod o staff dan sylw mewn modd nad yw'n ymosodol. Os ydych yn teimlo nad oes gennych yr hyder i wneud hyn, yna dilynwch lwybr anffurfiol trwy siarad â'r Rheolwr Practis a all siarad ar eich rhan â'r person dan sylw. Fel arall, efallai yr hoffech fwrw ymlaen yn syth â chwyn ysgrifenedig ffurfiol neu bryder yr ydych wedi dod ar ei draws, yn enwedig os yw hyn yn ymwneud â meddyg teulu neu Nyrs Practis.

Fel arall, os oes gennych ganmoliaeth i'w rhoi, cysylltwch â’r Rheolwr Practis, byddem yn fwy na pharod i’w chlywed!

Gallwn eich sicrhau ein bod bob amser yn cymryd yr holl sylwadau o ddifrif gan mai dim ond gyda’r system hon y gallwn gynnal ein safonau uchel ein hunain ac edrych yn wrthrychol ar ddiffygion posibl yn y gwaith o reoli cleifion.

Ym Meddygfa Rhoslan, nod ein tîm yw darparu Gwasanaeth Iechyd Gofal Sylfaenol o ansawdd uchel i'n holl gleifion - nid yn unig trin afiechydon fel y maent i’w gweld ond, yn bwysicach fyth, gyda’r posibilrwydd i atal clefydau rhag datblygu trwy eu hadnabod mewn da bryd.

Mae yna hefyd Linell Gymorth Uniongyrchol y GIG ar 0845 46 47 ac mae Llinell Gymorth Deintyddol Uniongyrchol y GIG ar 0845 60 10 128.

Cysylltwch â ni

Cyfeiriad:
Meddygfa Rhoslan
Canolfan Feddygol Westend
Ffordd Conwy
Bae Colwyn
LL29 7LS

Ffôn: 01492 533800
Ffacs: 01492 530 662
E-bost: Enquiries.W91031@wales.nhs.uk