Croeso i Feddygfa Rhoslan. Dyma'r fersiwn Gymraeg. View The English Version

Coronafeirws Cliciwch yma am y wybodaeth ddiweddaraf

Apwyntiadau

Oriau Agor

Mae'r drysau ar agor rhwng 8:00 am a 6:00 pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.
Bydd y Feddygfa ar agor ar gyfer ymgynghoriadau rhwng 8:30 a 6:00pm a bydd y llinellau ffôn ar agor rhwng 8:00 a 6:30 pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Apwyntiadau

I drefnu apwyntiad ffoniwch 01492 533800. Bydd aelod o staff ar gael rhwng 08:00 a 18:30 o ddydd Llun i ddydd Gwener i ateb eich galwad. Byddwn yn ceisio sicrhau eich bod yn gweld y Meddyg o'ch dewis. Fodd bynnag, oherwydd galw mawr, gwyliau blynyddol, hyfforddiant, salwch ac ati, efallai na fydd hyn yn bosibl bob amser:

Mae gennym nifer gyfyngedig o apwyntiadau y gellir eu trefnu ymlaen llaw ac sydd ar gael bob dydd. Bydd rhai apwyntiadau ar gael ar-lein hefyd ar gyfer cleifion sydd wedi cofrestru ar gyfer Fy Iechyd Ar-lein.

Gwasanaeth brysbennu sydd gennym, lle mae cleifion yn cysylltu â'r feddygfa o 8am ymlaen. Gofynnir i chi sôn am natur y broblem wrth y derbynnydd. Yna byddwch yn derbyn galwad yn ôl gan y tîm brysbennu ar y diwrnod pan fyddant yn cynnal ymgynghoriad ffôn. Os gellir ymdrin â'r mater dros y ffôn, gwneir hynny. Os oes angen i feddyg teulu neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol arall eich gweld, trefnir hyn yn ystod yr ymgynghoriad ffôn. Gallwch hefyd ofyn am y gwasanaeth hwn trwy e-bost i enquiries.w91031@wales.nhs.uk rhwng 9.30 & 3.30.

Wrth ddefnyddio’r gwasanaeth brysbennu efallai y -

Dim ond ceisiadau brys a dderbynnir ar ôl 4 y prynhawn a gofynnir i bob galwr sydd â galwad arferol ar ôl yr amser hwn alw’n ôl y diwrnod canlynol. Bydd y claf yn derbyn galwad yn ôl ar yr un diwrnod oni bai bod y llwyth gwaith yn eithriadol ac nad yw'n caniatáu ar gyfer hynny.

Rydym yn gwneud ein gorau i gadw amseroedd aros cyn fyrred â phosib ond mae problemau brys yn codi'n annisgwyl a gallant ohirio rhai apwyntiadau. Yn yr amgylchiadau eithriadol hyn, bydd ein derbynyddion yn ymdrechu i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi ac yn rhoi'r opsiwn i chi ganslo ac aildrefnu’ch apwyntiad.

Caiff nifer o apwyntiadau eu gwastraffu bob wythnos oherwydd nad yw pobl yn dod iddynt. Mae hyn yn achosi oedi i'r meddyg teulu a'r claf.

Os na allwch gadw apwyntiad, rhowch wybod i'r feddygfa cyn gynted â phosibl. Gallwch ganslo apwyntiad trwy anfon neges destun atom ar 07387794865 (Ar gyfer negeseuon testun yn unig y mae’r rhif hwn).

Mae’n bosibl y gall eich enw gael ei dynnu oddi ar ein rhestr feddygol os byddwch, dro ar ôl tro, yn methu canslo apwyntiadau.

Ymweliadau Cartref

Caiff ymweliadau cartref eu cadw ar gyfer y rhai sy'n wirioneddol gaeth i'r tŷ neu ar gyfer sefyllfaoedd lle teimla’r Meddyg bod angen asesiad gartref. Bydd meddygon yn gwneud fel y gwelant orau yng nghyswllt yr ymweliadau hyn. Os ydych yn teimlo bod angen ymweliad cartref, ffoniwch 01492 533800 CYN 10.30am.

Fel arall, os bydd angen i chi siarad â Meddyg neu â’n Huwch-ymarferydd Nyrsio, ffoniwch mor gynnar ag y gallwch. Bydd y Meddyg neu'r Uwch-ymarferydd Nyrsio’n dychwelyd eich galwad cyn gynted â phosibl yn ystod y diwrnod gwaith. Dim ond mewn amgylchiadau brys eithriadol y bydd ein derbynyddion yn trosglwyddo galwad ffôn i'r Meddyg oherwydd, fel y gallwch werthfawrogi fel claf yn yr ystafell eich hun, nid yw tarfu cyson yn addas ar gyfer ymgynghoriad effeithlon, llwyddiannus. Mae hefyd yn rhwystredig i'r claf a'r meddyg.

Canlyniadau Prawf

Ffoniwch am ganlyniadau profion rhwng 10am a 2pm. Oherwydd Diogelu Data, ni allwn roi canlyniadau i unrhyw un ac eithrio'r claf oni bai ei fod yn ymwneud â phlentyn. Bryd hynny, rhiant ddylai fod yn galw.

Accidents and Emergencies

In the event of a serious accident or medical emergency, call 999 without delay.

Remember, however, that the Ambulance Service is an overstretched resource, particularly out of hours, and that unnecessary non-urgent calls place an extra burden on Ambulance crews.

Cysylltwch â ni

Cyfeiriad:
Meddygfa Rhoslan
Canolfan Feddygol Westend
Ffordd Conwy
Bae Colwyn
LL29 7LS

Ffôn: 01492 533800
Ffacs: 01492 530 662
E-bost: Enquiries.W91031@wales.nhs.uk