Croeso i Feddygfa Rhoslan. Dyma'r fersiwn Gymraeg. View The English Version

Coronafeirws Cliciwch yma am y wybodaeth ddiweddaraf

GDPR

Yn dilyn cyflwyno rheoliadau GDPR, gweler y poster isod ynghylch sut rydyn ni'n defnyddio'ch cofnodion meddygol a beth fydd GDPR yn ei olygu i chi.

Beth yw GDPR?

GDPR yw Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol ac mae'n ddarn newydd o ddeddfwriaeth fydd yn disodli'r Ddeddf Diogelu Data. Nid i'r Deyrnas Unedig a’r Undeb Ewropeaidd yn unig y bydd yn berthnasol; mae'n cynnwys unrhyw le yn y byd lle caiff data am ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd eu prosesu.

Mae'r GDPR yn debyg i Ddeddf Diogelu Data 1998 (y mae'r practis eisoes yn cydymffurfio â hi), ond mae'n cryfhau llawer o egwyddorion y ddeddf hon. Y prif newidiadau yw:

Rhaid i bractisys gydymffurfio â cheisiadau am fynediad at ddata gan y testun.

Pan fydd angen eich cydsyniad arnom i brosesu data, rhaid i'r cydsyniad hwn gael ei roi'n rhwydd, yn benodol, yn wybodus ac yn ddiamwys.

Beth yw ‘data cleifion’?

Gwybodaeth sy'n ymwneud â pherson sengl yw data cleifion, megis ei ddiagnosis, ei enw, ei oedran, ei hanes meddygol, cynharach ac ati.

Beth yw cydsyniad?

Caniatâd gan glaf yw cydsyniad. Diffinnir cydsyniad unigolyn fel “unrhyw arwydd penodol a gwybodus o’i ddymuniadau, a roddir yn rhwydd, lle mae gwrthrych y data yn cytuno i ddata personol sy’n ymwneud ag ef gael eu prosesu.”

Mae'r newidiadau mewn GDPR yn golygu bod yn rhaid i ni gael caniatâd penodol gan gleifion wrth ddefnyddio eu data. Diben hyn yw amddiffyn eich hawl i breifatrwydd ac, efallai, y byddwn yn gofyn i chi gydsynio i wneud rhai pethau, megis cysylltu â chi neu gofnodi gwybodaeth benodol amdanoch ar gyfer eich cofnodion clinigol. At hyn, mae gan unigolion yr hawl i dynnu ei gydsyniad yn ôl ar unrhyw adeg.

Camerâu Cylch Cyfyng

Caiff y Ganolfan Feddygol ei monitro gan deledu cylch cyfyng i gadw’n cleifion a'n staff yn ddiogel ac i ddim pwrpas arall.

Rhannu eich cofnod meddygol gyda gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill sy’n ymwneud â’ch gofal

Yng Nghymru, mae 64 grŵp o feddygfeydd wedi eu sefydlu a gelwir y rhain yn “Glystyrau Gofal Sylfaenol”. Eu gwaith yw sicrhau bod anghenion iechyd a gofal cymdeithasol pob un o'u cleifion yn cael eu diwallu, yn y ffordd orau bosibl. O fewn pob clwstwr, bydd meddygon teulu’n gweithio ochr yn ochr ag Ymarferwyr Nyrsio, Fferyllwyr a Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd, megis Ffisiotherapyddion, i rannu gwybodaeth ac adnoddau rhyngddynt. Dyma rai o fanteision y ffordd hon o weithio:

Pwy fydd yn medru gweld fy nghofnod meddygol ac ar gyfer beth fyddan nhw’n ei ddefnyddio?

Bydd gweithiwr gofal iechyd proffesiynol cymwys yn gallu gweld eich cofnod meddygol. Bydd hyn fel arfer ar gyfer y broblem benodol rydych chi am ei thrafod ac, fel hyn, bydd yn haws ac yn gynt i'r gweithiwr proffesiynol sy'n eich asesu gael gweld y wybodaeth berthnasol amdanoch.

Gallai Fferyllwyr Clwstwr weld eich cofnodion pan fyddant, er enghraifft, yn cynnal adolygiadau presgripsiwn neu’n ateb unrhyw ymholiadau am eich meddyginiaeth. Fel hyn, bydd modd sicrhau bod meddyginiaethau'n cael eu rhagnodi'n ddiogel, yn effeithlon ac yn effeithiol.

Bydd staff eraill yn y practis, megis derbynyddion, hefyd yn cael gweld eich cofnod meddygol er mwyn cyflawni tasgau fel prosesu presgripsiynau, cyflwyno canlyniadau profion a'ch cyfeirio at y gweithiwr gofal iechyd proffesiynol mwyaf priodol.

Fel rheol, bydd yr holl weithwyr gofal iechyd proffesiynol sy'n cael gweld cofnodion yn cael eu cyflogi gan naill ai un o'r Meddygfeydd Teulu yn y clwstwr neu gan y Bwrdd Iechyd Lleol. Mae Meddygfa Rhoslan yng Nghlwstwr Dwyrain Conwy. sy'n cynnwys Canolfan Feddygol Bae Kinmel, Canolfan Feddygol Gwrych, Meddygfa Cadwgan Hen Golwyn a Meddygfa Rysseldene.

Pa wybodaeth y mae modd ei gweld?

Ymhlith y wybodaeth y mae modd ei gweld, pan fo’r angen, mae:

Eich gwybodaeth, Eich hawliau - yr hyn y mae angen i chi ei wybod

Os oes gennych bryderon ynghylch y ffordd y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio, dylech drafod y rhain gyda'r gweithiwr gofal iechyd proffesiynol sy'n gyfrifol am eich gofal. Os hoffech wybod mwy am sut caiff eich gwybodaeth ei defnyddio, ewch i wefan Galw Iechyd Cymru yn www.galwiechydcymru.wales.nhs.uk

Pa wybodaeth gaiff ei rhwystro rhag cael ei gweld?

Ni fydd unrhyw wybodaeth yn cael ei chuddio rhag cael ei gweld oni bai eich bod yn gofyn yn benodol i wybodaeth gael ei chuddio. Er enghraifft, gallai fod yn bosibl cuddio gwybodaeth arbennig o sensitif, megis afiechydon a drosglwyddir yn rhywiol, terfynu beichiogrwydd, ac ati oddi wrth rai unigolion. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, trafodwch hyn gyda'ch Rheolwr Practis yn y lle cyntaf.

Deddf Rhyddid Gwybodaeth (2000)

Mae'r ddeddf uchod yn rhoi hawl i unigolion gael gweld pob math o Wybodaeth sydd wedi’i chofnodi. Gofynnwch am ragor o wybodaeth.

Cysylltwch â ni

Cyfeiriad:
Meddygfa Rhoslan
Canolfan Feddygol Westend
Ffordd Conwy
Bae Colwyn
LL29 7LS

Ffôn: 01492 533800
Ffacs: 01492 530 662
E-bost: Enquiries.W91031@wales.nhs.uk