Croeso i Feddygfa Rhoslan. Dyma'r fersiwn Gymraeg. View The English Version

Coronafeirws Cliciwch yma am y wybodaeth ddiweddaraf

Gwasanaethau

Gwasanaethau

Mae'r practis wedi'i gontractio gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Mae gwybodaeth ar sut i gysylltu â BIPBC i'w gweld ar ein tudalen dolenni ar y wefan. Dan y contract Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol (y GMC) newydd, mae cleifion yn cofrestru gyda'r Feddygfa ac nid gyda meddyg teulu penodol. Fodd bynnag, gall cleifion drefnu apwyntiadau gyda meddyg teulu o'u dewis. Mae'r practis yn bartneriaeth gyfartal o dri meddyg teulu ac nid yw'n bartneriaeth gyfyngedig. Ein nod yw trin pob claf yn gyfartal, heb ei ragfarnu ar sail rhyw, hil nac anabledd.

Darperir y gwasanaethau a ganlyn yn ychwanegol at gyfleusterau meddygol sylfaenol.

Gellir darparu gwasanaethau ychwanegol maes o law.

Bydwraig

Mae Sarah, y Fydwraig, yn cynnal clinig yn y Ganolfan Feddygol bob bore Mercher 09.00 - 14.00pm, trwy apwyntiad yn unig.

Ymwelydd Iechyd

Mae Jim, ein hymwelydd Iechyd, yn cynnal clinig agored yn y Ganolfan Feddygol bob prynhawn Mawrth 1pm -3pm. Mae yna hefyd Linell Gymorth Uniongyrchol y GIG ar 0845 46 47 ac mae Llinell Gymorth Deintyddol Uniongyrchol y GIG ar 0845 60 10 128.

Mân Lawdriniaethau

Mae gan y practis offer i gyflawni rhai mân lawdriniaethau; gall hyn osgoi rhestrau aros hir mewn ysbytai. Mae cryotherapi hefyd ar gael ar gyfer trin rhai cyflyrau croen. Bydd eich Meddyg yn cynghori p’run yw eich achos yn addas ar gyfer y naill driniaeth fewnol hon neu’r llall pan gewch eich archwilio yn ystod apwyntiad arferol.

Archwiliadau Meddygol Preifat

Mae archwiliadau meddygol preifat ar gael i'n cleifion trwy apwyntiad, ar gyfer cyn-gyflogaeth, plymio, hedfan, gyrru lorïau nwyddau trwm, tacsis, Cerbydau Gwasanaeth Cyhoeddus ac ati. Gofynnwch yn y dderbynfa am restr o'r ffïoedd cyfredol.

Cludiant

Ar yr amod eich bod yn cwrdd â meini prawf penodol, mae cludiant ar gael ar gyfer apwyntiadau ysbyty. Ffoniwch y Ganolfan Trefnu Cludiant ar 08456076181

Cyfrinachedd

Mae gan Feddygfa Rhoslan ddyletswydd gyfreithiol i egluro sut y byddwn yn defnyddio unrhyw wybodaeth bersonol y casglwn amdanoch, fel claf cofrestredig yn y practis. Mae staff yn y practis hwn yn cadw cofnodion am eich iechyd a'r driniaeth a gewch, a hynny ar ffurf electronig a phapur.

Cleifion Newydd

Os ydych yn byw yn ein dalgylch, bydd staff ein derbynfa'n gallu eich helpu ac ateb eich cwestiynau. Pan ddewch draw i gofrestru gyda'r Practis hwn byddwch yn cael ffurflen a holiadur i'w llenwi yn amlinellu'r problemau meddygol cyfredol a rhai’r gorffennol a'r meddyginiaethau yr ydych yn eu cymryd. Bydd hyn yn ein helpu i baratoi ar gyfer eich cofrestriad meddygol. Gofynnir i chi wneud apwyntiad am eich archwiliad meddygol cyn gadael y feddygfa. Gellid canslo'ch cofrestriad os na fyddwch yn dod am eich archwiliad meddygol. Os na fyddwch yn gallu cofrestru gyda'r practis – rhywbeth sy’n annhebygol o ddigwydd - rhoddir rheswm ysgrifenedig i chi pam na allwch gofrestru gyda'r practis a gwybodaeth am sut i ddod o hyd i feddyg teulu yn eich ardal.

Polisi Dim Goddefgarwch

Mae'r practis wedi mabwysiadu polisi Dim Goddefgarwch i warchod ei feddygon a'i staff. Mae'r polisi hwn, a ddefnyddir ledled y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG), yn berthnasol i unrhyw un sy'n ymweld â'r practis ac sy'n aflonyddu neu'n ymosodol neu'n bod yn dreisgar tuag at feddyg neu aelod o staff. Rhoddir gwybod i'r heddlu am ymddygiad o'r fath a gellir erlyn yr unigolyn wedi hynny. At hyn, bydd yr unigolyn hefyd yn cael ei dynnu oddi ar restr y meddyg teulu a rhoddir gwybod i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Pa wybodaeth ydym yn ei chasglu amdanoch?

Byddwn yn casglu gwybodaeth fel manylion personol, gan gynnwys enw, cyfeiriad, perthynas agosaf, cofnodion apwyntiadau, ymweliadau, galwadau ffôn, eich cofnodion iechyd, eich triniaeth a'ch meddyginiaeth, canlyniadau eich profion, eich pelydrau-x ac unrhyw wybodaeth berthnasol arall fel bod modd i ni ddarparu gofal meddygol, effeithiol.

Sut y byddwn yn defnyddio'ch gwybodaeth

Cesglir eich data at ddibenion darparu gofal uniongyrchol i gleifion. Fodd bynnag, gallwn ddatgelu'r wybodaeth hon os yw'n ofynnol yn ôl y gyfraith, os ydych yn rhoi caniatâd neu os oedd modd ei gyfiawnhau er lles y cyhoedd. Efallai y gofynnir i'r practis gefnogi gwaith ymchwil. Fodd bynnag, byddwn bob amser yn ceisio’ch caniatâd cyn rhannu eich gwybodaeth â chronfeydd data ymchwil feddygol pan fydd y gyfraith yn caniatáu hynny.

Mae GIG Cymru hefyd yn defnyddio gwybodaeth berthnasol am eich iechyd i helpu i wella gwasanaethau GIG Cymru ac iechyd y cyhoedd. Ni fydd gwybodaeth yn cael ei defnyddio na’i throsglwyddo i eraill oni bai eu bod yn ymwneud â'ch gofal. Bryd bynnag y defnyddir eich gwybodaeth ar gyfer eich gofal, caiff ei thrin yn hollol gyfrinachol. Ni fydd GIG Cymru fel rheol yn datgelu eich gwybodaeth bersonol heb eich caniatâd oni bai ei bod er eich lles gorau neu'n ofynnol yn ôl y gyfraith.

Cynnal cyfrinachedd a gweld eich cofnodion

Rydym wedi ymrwymo i gynnal cyfrinachedd a diogelu'r wybodaeth sydd gennym amdanoch. Rydym yn cadw at y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR), y Côd Ymarfer Cyfrinachedd ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru, yn ogystal â chanllawiau a gyhoeddwyd gan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth. Mae gennych hawl i gael gweld gwybodaeth sydd gennym amdanoch. Os hoffech weld eich gwybodaeth, bydd angen i chi gwblhau Cais Gwrthrych am Wybodaeth (CGW). Gofynnwch yn y dderbynfa am ffurflen CGW.

At hynny, pe baech yn gweld unrhyw wallau, mae gennych hawl cael cywiro'r data anghywir.

Am ragor o wybodaeth:
http://www.wales.nhs.uk/sites3/Documents/950/Sharing%20GP%20record%20-%20Leaflet%20v1.Oct172.pdf
www.gprecord.wales.nhs.uk

Eich gwybodaeth, Eich hawliau - yr hyn y mae angen i chi ei wybod

Os oes gennych bryderon ynghylch y ffordd y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio, dylech drafod y rhain gyda'r gweithiwr gofal iechyd proffesiynol sy'n gyfrifol am eich gofal. Os hoffech wybod mwy am sut caiff eich gwybodaeth ei defnyddio, ewch i wefan Galw Iechyd Cymru yn www.galwiechydcymru.wales.nhs.uk

Deddf Rhyddid Gwybodaeth (2000)

Mae'r ddeddf uchod yn rhoi hawl i unigolion gael gweld pob math o Wybodaeth sydd wedi’i chofnodi. Gofynnwch am ragor o wybodaeth.

Cysylltwch â ni

Cyfeiriad:
Meddygfa Rhoslan
Canolfan Feddygol Westend
Ffordd Conwy
Bae Colwyn
LL29 7LS

Ffôn: 01492 533800
Ffacs: 01492 530 662
E-bost: Enquiries.W91031@wales.nhs.uk