Croeso i Feddygfa Rhoslan. Dyma'r fersiwn Gymraeg. View The English Version

Coronafeirws Cliciwch yma am y wybodaeth ddiweddaraf

Y Tu Allan i Oriau

Y Tu Allan i Oriau a Phenwythnosau

Y tu allan i oriau arferol y feddygfa, cyfrifoldeb Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yw darparu gofal meddygol ar gyfer problemau Gofal Sylfaenol sy'n datblygu y tu allan i oriau - gofal a ddarperir yn aml gan feddygon teulu lleol.

Mae'r system yn weithredol rhwng 18:30 a 08:00 o ddydd Llun i ddydd Iau ac o ddydd Gwener 18:30 i 08:00 ddydd Llun a PHOB Gŵyl Banc. Mae'r gwasanaeth hwn ar gyfer sefyllfaoedd brys yn unig na allant aros tan oriau arferol y feddygfa ac nid yw'n ddewis arall i system apwyntiadau eich meddygfa eich hun. Am resymau logistaidd i leihau oedi i gleifion NID canolfan galw heibio mohoni a byddem yn gofyn i chi gysylltu â'r gwasanaeth y Tu Allan i Oriau ar 0300 123 5566 os byddwch yn datblygu problemau ar ôl i'r feddygfa gau. Bydd eich galwad yn cael ei hateb gan nyrs brofiadol fydd yn gofyn cyfres o gwestiynau i helpu i asesu'ch problem a phenderfynu ar gamau gweithredu priodol.

Y gwasanaeth Tu Allan i Oriau yw'r pwynt cyswllt mwyaf priodol ar gyfer unrhyw salwch lle byddech, yn ystod yr wythnos waith, yn ceisio cyngor neu driniaeth gan eich meddyg teulu eich hun.

Cysylltwch â ni

Cyfeiriad:
Meddygfa Rhoslan
Canolfan Feddygol Westend
Ffordd Conwy
Bae Colwyn
LL29 7LS

Ffôn: 01492 533800
Ffacs: 01492 530 662
E-bost: Enquiries.W91031@wales.nhs.uk